skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Recommendations towards an integrated, life-course approach to women's health in the post-2015 agenda

Azenha, Gustavo S ; Parsons-Perez, Cristina ; Goltz, Sarah ; Bhadelia, Afsan ; Durstine, Alessandra ; Knaul, Felicia ; Torode, Julie ; Starrs, Ann ; Mcguire, Helen ; Kidwell, Jennifer Drake ; Rojhani, Ariella ; Lu, Ricky

Bulletin of the World Health Organization, 01 September 2013, Vol.91(9), pp.704-706 [Tạp chí có phản biện]

SciELO

ISSN: 0042-9686 ; E-ISSN: 1564-0604 ; DOI: 10.2471/BLT.13.117622

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Recommendations towards an integrated, life-course approach to women's health in the post-2015 agenda.(Perspectives)(Report)

Azenha, Gustavo S. ; Parsons - Perez, Cristina ; Goltz, Sarah ; Bhadelia, Afsan ; Durstine, Alessandra ; Knaul, Felicia ; Torode, Julie ; Starrs, Ann ; Mcguire, Helen ; Kidwell, Jennifer Drake ; Rojhani, Ariella ; Lu, Ricky

Bulletin of the World Health Organization, Sept, 2013, Vol.91(9), p.704(3) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0042-9686

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Recommendations towards an integrated, life-course approach to women's health in the post-2015 agenda.(Perspectives)

Azenha, Gustavo S. ; Parsons - Perez, Cristina ; Goltz, Sarah ; Bhadelia, Afsan ; Durstine, Alessandra ; Knaul, Felicia ; Torode, Julie ; Starrs, Ann ; Mcguire, Helen ; Kidwell, Jennifer Drake ; Rojhani, Ariella ; Lu, Ricky

Bulletin of the World Health Organization, Sept, 2013, Vol.91(9), p.704(3) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0042-9686

Toàn văn sẵn có

4
Recommendations towards an integrated, life-course approach to women’s health in the post-2015 agenda
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Recommendations towards an integrated, life-course approach to women’s health in the post-2015 agenda

Azenha, Gustavo S ; Parsons-Perez, Cristina ; Goltz, Sarah ; Bhadelia, Afsan ; Durstine, Alessandra ; Knaul, Felicia ; Torode, Julie ; Starrs, Ann ; Mcguire, Helen ; Kidwell, Jennifer Drake ; Rojhani, Ariella ; Lu, Ricky

Bulletin of the World Health Organization, 09/01/2013, Vol.91(9), pp.704-706 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 0042-9686 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2471/BLT.13.117622

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Recommendations towards an integrated, life-course approach to women's health in the post-2015 agenda

Azenha, Gustavo ; Parsons-Perez, Cristina ; Goltz, Sarah ; Bhadelia, Afsan ; Durstine, Alessandra ; Knaul, Felicia ; Torode, Julie ; Starrs, Ann ; Mcguire, Helen ; Kidwell, Jennifer ; Rojhani, Ariella ; Lu, Ricky

World Health Organization. Bulletin of the World Health Organization, Sep 2013, Vol.91(9), pp.704-6 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 00429686 ; E-ISSN: 15640604 ; DOI: 10.2471/BLT.13.117622

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Recommendations towards an integrated, life-course approach to women's health in the post-2015 agenda

Azenha, Gustavo S ; Parsons-Perez, Cristina ; Goltz, Sarah ; Bhadelia, Afsan ; Durstine, Alessandra ; Knaul, Felicia ; Torode, Julie ; Starrs, Ann ; Mcguire, Helen ; Drake, Jennifer Kidwell ; Kidwell, Jennifer Drake ; Rojhani, Ariella ; Lu, Ricky

Bulletin of the World Health Organization, 01 September 2013, Vol.91(9), pp.704-6 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1564-0604 ; PMID: 24101787 Version:1 ; DOI: 10.2471/BLT.13.117622

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...