skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quantitative targeted absolute proteomics of rat blood-cerebrospinal fluid barrier transporters: comparison with a human specimen.(Report)

Uchida, Yasuo ; Zhang, Zhengyu ; Tachikawa, Masanori ; Terasaki, Tetsuya

Journal of Neurochemistry, Sept, 2015, Vol.134(6), p.1104(12) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0022-3042

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quantitative targeted absolute proteomics of rat blood-cerebrospinal fluid barrier transporters: comparison with a human specimen.(Report)

Uchida, Yasuo ; Zhang, Zhengyu ; Tachikawa, Masanori ; Terasaki, Tetsuya

Journal of Neurochemistry, 2015, Vol.134(6), p.1104(12) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0022-3042

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quantitative targeted absolute proteomics of rat blood–cerebrospinal fluid barrier transporters: comparison with a human specimen

Uchida, Yasuo ; Zhang, Zhengyu ; Tachikawa, Masanori ; Terasaki, Tetsuya

Journal of Neurochemistry, September 2015, Vol.134(6), pp.1104-1115 [Tạp chí có phản biện]

John Wiley & Sons, Inc.

ISSN: 0022-3042 ; E-ISSN: 1471-4159 ; DOI: 10.1111/jnc.13147

Toàn văn sẵn có

4
Quantitative targeted absolute proteomics of rat blood-cerebrospinal fluid barrier transporters: comparison with a human specimen
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quantitative targeted absolute proteomics of rat blood-cerebrospinal fluid barrier transporters: comparison with a human specimen

Uchida, Yasuo ; Zhang, Zhengyu ; Tachikawa, Masanori ; Terasaki, Tetsuya

Journal of Neurochemistry, 09/2015, Vol.134(6), pp.1104-1115 [Tạp chí có phản biện]

Wiley (via CrossRef)

DOI: http://dx.doi.org/10.1111/jnc.13147

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quantitative targeted absolute proteomics of rat blood-cerebrospinal fluid barrier transporters: comparison with a human specimen

Uchida, Yasuo ; Zhang, Zhengyu ; Tachikawa, Masanori ; Terasaki, Tetsuya

Journal of neurochemistry, September 2015, Vol.134(6), pp.1104-15 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1471-4159 ; PMID: 25951748 Version:1 ; DOI: 10.1111/jnc.13147

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...