skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Editorial

Fonder, Mark

Journal of Historical Research in Music Education, October 2014, Vol.36(1), pp.1-2 [Tạp chí có phản biện]

Sage Journals (Sage Publications)

ISSN: 1536-6006 ; E-ISSN: 2328-2525 ; DOI: 10.1177/153660061403600101

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Editorial.(Editorial)

Fonder, Mark

Journal of Historical Research in Music Education, Oct, 2014, Vol.36(1), p.1(2) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1536-6006

Toàn văn sẵn có

3
Editorial
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Editorial

Fonder, Mark

Journal of Historical Research in Music Education, 10/2014, Vol.36(1), pp.1-2 [Tạp chí có phản biện]

Sage Publications (via CrossRef)

ISSN: 1536-6006 ; E-ISSN: 2328-2525 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1177/153660061403600101

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...