skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Violence and Belonging: Land, Love and Lethal Conflict in the North-West Frontier Province of Pakistan

Knudsen, Are; Nordiska ministerrådet, NIAS - Nordic Institute of Asian Studies

Uppsala University Library

ISBN: 978 87 7694 044 7 ; ISBN: 978 87 7694 045 4,

Toàn văn sẵn có

2
Violence and Belonging: Land, Love and Lethal Conflict in the North-West Frontier Province of Pakistan
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Violence and Belonging: Land, Love and Lethal Conflict in the North-West Frontier Province of Pakistan

Knudsen, Are; Nordiska Ministerrådet (Corporate Author) ; Nias - Nordic Institute of Asian Studies (Corporate Author)

NIAS Monographs

Norden Publikationer (Nordisk Ministerråd)

ISBN: 9788776940447 ; ISBN: 9788776940454 ; ISBN: 8776940446 ; ISBN: 8776940454

Toàn văn sẵn có

3
Violence and Belonging: Land, Love and Lethal Conflict in the North-West Frontier Province of Pakistan NIAS Monograph Series No. 115
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Violence and Belonging: Land, Love and Lethal Conflict in the North-West Frontier Province of Pakistan NIAS Monograph Series No. 115

Knudsen, Are

Dawsonera

ISBN10: 8776940454 ; ISBN10: 8776940446 ; ISBN13: 9788776940454 ; ISBN13: 9788776940447 ; E-ISBN10: 8776945553 ; E-ISBN13: 9788776945558

Toàn văn không sẵn có

4
Violence and belonging land, love and lethal conflict in the North-west Frontier Province of Pakistan
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Violence and belonging land, love and lethal conflict in the North-west Frontier Province of Pakistan

Knudsen, Are J

iG Library Premium Collection (iG Publishing Pte. Ltd.)

E-ISBN 9788776940447 ; E-ISBN 9788776940454

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...