skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Integrated Controlling System and Unified Database for High Throughput Protein Crystallography Experiments

Gaponov, Yu. A. ; Igarashi, N. ; Hiraki, M. ; Sasajima, K. ; Matsugaki, N. ; Suzuki, M. ; Kosuge, T. ; Wakatsuki, S.

Synchrotron Radiation Instrumentation: Eighth International Conference on Synchrotron Radiation Instrumentation, San Francisco, California (USA) (25-29 August 2003): AIP Conference Proceedings, 12 May 2004, Vol.705(1), pp.1213-1216 [Tạp chí có phản biện]

© 2004 American Institute of Physics (AIP)

ISBN: 0-7354-0179-9 ; ISSN: 0094-243X ; E-ISSN: 1551-7616 ; DOI: 10.1063/1.1758018

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Integrated Controlling System and Unified Database for High Throughput Protein Crystallography Experiments

Gaponov, Yu.A ; Igarashi, N ; Hiraki, M ; Sasajima, K ; Matsugaki, N ; Suzuki, M ; Kosuge, T ; Wakatsuki, S

AIP Conference Proceedings, 12 May 2004, Vol.705(1) [Tạp chí có phản biện]

SciTech Connect (U.S. Dept. of Energy - Office of Scientific and Technical Information)

ISSN: 0094-243X ; E-ISSN: 1551-7616 ; DOI: 10.1063/1.1758018

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...