skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quaternion-Based Discriminant Analysis Method for Color Face Recognition (Quaternion-Based Discriminant Analysis)

Xu, Yong; Bourdon, Jérémie (Editor)

2012, Vol.7(8), p.e43493 [Tạp chí có phản biện]

PLoS

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0043493

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quaternion-Based Discriminant Analysis Method for Color Face Recognition

Xu, Yong; Bourdon, Jérémie (editor)

PLoS ONE, 2012, Vol.7(8) [Tạp chí có phản biện]

U.S. National Library of Medicine (NIH/NLM)

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0043493 ; PMCID: 3427380 ; PMID: 22937054

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quaternion-Based Discriminant Analysis Method for Color Face Recognition.(Research Article)

Xu, Yong

PLoS ONE, August 24, 2012, Vol.7(8), p.e43493 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0043493

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quaternion-Based Discriminant Analysis Method for Color Face Recognition.(Research Article)(Report)

Xu, Yong

PLoS ONE, August 24, 2012, Vol.7(8), p.e43493 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0043493

Toàn văn sẵn có

5
Quaternion-Based Discriminant Analysis Method for Color Face Recognition
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quaternion-Based Discriminant Analysis Method for Color Face Recognition

Xu, Yong; Bourdon, Jérémie

PLoS ONE, 8/24/2012, Vol.7(8), p.e43493 [Tạp chí có phản biện]

Public Library of Science (ViaCrossRef)

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0043493

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quaternion-based discriminant analysis method for color face recognition

Xu, Yong

PloS one, 2012, Vol.7(8), pp.e43493 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1932-6203 ; PMID: 22937054 Version:1 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0043493

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quaternion-Based Discriminant Analysis Method for Color Face Recognition

Xu, Yong

PLoS One, Aug 2012, Vol.7(8), p.e43493 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

DOI: 10.1371/journal.pone.0043493

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quaternion-based discriminant analysis method for color face recognition

Yong Xu

PLoS ONE, Vol.7(8), p.e43493 [Tạp chí có phản biện]

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0043493

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...