skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

OPEN KNOWLEDGE CREATION: BRINGING TRANSPARENCY AND INCLUSIVENESS TO THE PEER REVIEW PROCESS

Hardaway, Donald ; Scamell, Richard

MIS Quarterly, Jun 2012, p.339 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 02767783 ; E-ISSN: 21629730

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Open knowledge creation: bringing transparency and inclusiveness to the peer review process.(Issues and Opinions)(Report)

Hardaway, Donald E. ; Scamell, Richard W.

MIS Quarterly, June, 2012, Vol.36(2), p.339(8) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0276-7783

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Open knowledge creation : bringing transparency and inclusiveness to the peer review process

Hardaway, Donald E; Scamell, Richard W

Management information systems : mis quarterly, 2012, Vol.36(2), pp. 339-346 [Tạp chí có phản biện]

Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften

ISSN: 0276-7783

Toàn văn sẵn có

4
Open Knowledge Creation: Bringing Transparency and Inclusiveness to the Peer Review Process
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Open Knowledge Creation: Bringing Transparency and Inclusiveness to the Peer Review Process

Hardaway ; Scamell

MIS Quarterly, 2012, Vol.36(2), p.339 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 02767783 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/41703458

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...