skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Technological Embeddedness and Organizational Change

Volkoff, Olga ; Strong, Diane ; Elmes, Michael

Organization Science, Sep/Oct 2007, Vol.18(5), pp.832-848 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 10477039 ; E-ISSN: 15265455

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Technological embeddedness and organizational change

Volkoff, Olga ; Strong, Diane M. ; Elmes, Michael B.

Organization Science, Sept-Oct, 2007, Vol.18(5), p.832(17) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1047-7039

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Technological Embeddedness and Organizational Change

Organization Science, 2007, Vol.18(5), p.832-848 [Tạp chí có phản biện]

INFORMS Journals

ISSN: 1047-7039 ; E-ISSN: 1526-5455 ; DOI: 10.1287/orsc.1070.0288

Toàn văn sẵn có

4
Technological Embeddedness and Organizational Change
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Technological Embeddedness and Organizational Change

Volkoff, Olga ; Strong, Diane M. ; Elmes, Michael B.

Organization Science, 10/2007, Vol.18(5), pp.832-848 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 1047-7039 ; E-ISSN: 1526-5455 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1287/orsc.1070.0288

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...