skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cluster randomized controlled trial of a psycho-educational intervention for people with a family history of depression for use in general practice

Meiser, B ; Schofield, Pr ; Trevena, L ; Wilde, A ; Barlow-Stewart, K ; Proudfoot, J ; Peate, M ; Dobbins, T ; Christensen, H ; Sherman, Ka ; Karatas, J ; Mitchell, Pb

University of New South Wales

ISSN: 1471-244X ; E-ISSN: 1471-244X ; DOI: 10.1186/1471-244X-13-325

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cluster randomized controlled trial of a psycho-educational intervention for people with a family history of depression for use in general practice.(Report)

Meiser, Bettina ; Schofield, Peter R ; Trevena, Lyndal ; Wilde, Alex ; Barlow - Stewart, Kristine ; Proudfoot, Judy ; Peate, Michelle ; Dobbins, Timothy ; Christensen, Helen ; Sherman, Kerry A ; Karatas, Janan ; Mitchell, Philip B

BMC Psychiatry, Dec 1, 2013, Vol.13(1) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1471-244X ; DOI: 10.1186/1471-244X-13-325

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cluster randomized controlled trial of a psycho-educational intervention for people with a family history of depression for use in general practice.(Report)

Meiser, Bettina ; Schofield, Peter R ; Trevena, Lyndal ; Wilde, Alex ; Barlow-Stewart, Kristine ; Proudfoot, Judy ; Peate, Michelle ; Dobbins, Timothy ; Christensen, Helen ; Sherman, Kerry A ; Karatas, Janan ; Mitchell, Philip B

BMC Psychiatry, Dec 1, 2013, Vol.13(1) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1471-244X ; DOI: 10.1186/1471-244X-13-325

Truy cập trực tuyến

4
Cluster randomized controlled trial of a psycho-educational intervention for people with a family history of depression for use in general practice
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cluster randomized controlled trial of a psycho-educational intervention for people with a family history of depression for use in general practice

Meiser, Bettina ; Schofield, Peter R ; Trevena, Lyndal ; Wilde, Alex ; Barlow-Stewart, Kristine ; Proudfoot, Judy ; Peate, Michelle ; Dobbins, Timothy ; Christensen, Helen ; Sherman, Kerry A ; Karatas, Janan ; Mitchell, Philip B

BMC Psychiatry, 12/2013, Vol.13(1) [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

E-ISSN: 1471-244X ; DOI: http://dx.doi.org/10.1186/1471-244X-13-325

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cluster randomized controlled trial of a psycho-educational intervention for people with a family history of depression for use in general practice

Meiser, Bettina ; Schofield, Peter R ; Trevena, Lyndal ; Wilde, Alex ; Barlow-Stewart, Kristine ; Proudfoot, Judy ; Peate, Michelle ; Dobbins, Timothy ; Christensen, Helen ; Sherman, Kerry A ; Karatas, Janan ; Mitchell, Philip B

BMC psychiatry, 01 December 2013, Vol.13, pp.325 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1471-244X ; PMID: 24289740 Version:1 ; DOI: 10.1186/1471-244X-13-325

Truy cập trực tuyến

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cluster randomized controlled trial of a psycho-educational intervention for people with a family history of depression for use in general practice

Meiser, Bettina ; Schofield, Peter ; Trevena, Lyndal ; Wilde, Alex ; Barlow-Stewart, Kristine ; Proudfoot, Judy ; Peate, Michelle ; Dobbins, Timothy ; Christensen, Helen ; Sherman, Kerry ; Karatas, Janan ; Mitchell, Philip

BMC Psychiatry, 2013, Vol.13, p.325 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

E-ISSN: 1471244X ; DOI: 10.1186/1471-244X-13-325

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...