skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Transgender people: health at the margins of society

Winter, Sam ; Diamond, Milton ; Green, Jamison ; Karasic, Dan ; Reed, Terry ; Whittle, Stephen ; Wylie, Kevan

Lancet (London, England), 23 July 2016, Vol.388(10042), pp.390-400 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1474-547X ; PMID: 27323925 Version:1 ; DOI: 10.1016/S0140-6736(16)00683-8

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Transgender people: health at the margins of society

Winter, Sam ; Diamond, Milton ; Green, Jamison ; Karasic, Dan ; Reed, Terry ; Whittle, Stephen ; Wylie, Kevan

The Lancet, July 23, 2016, Vol.388(10042), p.390(11) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0140-6736 ; DOI: 10.1016/S0140-6736(16)00683-8

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Transgender people: health at the margins of society

Winter, Sam ; Diamond, Milton ; Green, Jamison ; Karasic, Dan ; Reed, Terry ; Whittle, Stephen ; Wylie, Kevan

The Lancet, July 23, 2016, Vol.388(10042), p.390(11) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0140-6736 ; DOI: 10.1016/S0140-6736(16)00683-8

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Transgender people: health at the margins of society.(Report)

Winter, Sam ; Diamond, Milton ; Green, Jamison ; Karasic, Dan ; Reed, Terry ; Whittle, Stephen ; Wylie, Kevan

The Lancet, July 23, 2016, Vol.388(10042), p.390(11) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0140-6736 ; DOI: 10.1016/S0140-6736(16)00683-8

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Transgender people: health at the margins of society.(Report)

Winter, Sam ; Diamond, Milton ; Green, Jamison ; Karasic, Dan ; Reed, Terry ; Whittle, Stephen ; Wylie, Kevan

The Lancet, July 23, 2016, Vol.388(10042), p.390(11) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0140-6736 ; DOI: 10.1016/S0140-6736(16)00683-8

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Transgender people: health at the margins of society

Winter, Sam ; Diamond, Milton ; Green, Jamison ; Karasic, Dan ; Reed, Terry ; Whittle, Stephen ; Wylie, Kevan

The Lancet, July 23, 2016, Vol.388(10042), p.390 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0140-6736 ; DOI: 10.1016/S0140-6736(16)00683-8

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Transgender people: health at the margins of society

Winter, Sam ; Diamond, Milton ; Green, Jamison ; Karasic, Dan ; Reed, Terry ; Whittle, Stephen ; Wylie, Kevan

The Lancet, July 23, 2016, Vol.388(10042), p.390 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0140-6736 ; DOI: 10.1016/S0140-6736(16)00683-8

Toàn văn sẵn có

8
Transgender people: health at the margins of society
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Transgender people: health at the margins of society

Winter, Sam ; Diamond, Milton ; Green, Jamison ; Karasic, Dan ; Reed, Terry ; Whittle, Stephen ; Wylie, Kevan

The Lancet, 07/2016, Vol.388(10042), pp.390-400 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 01406736 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(16)00683-8

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Transgender people: health at the margins of society

Winter, Sam ; Diamond, Milton ; Green, Jamison ; Karasic, Dan ; Reed, Terry ; Whittle, Stephen ; Wylie, Kevan

The Lancet, 23 July 2016, Vol.388(10042), pp.390-400 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 0140-6736 ; E-ISSN: 1474-547X ; DOI: 10.1016/S0140-6736(16)00683-8

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...