skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Rohingya people of Myanmar: health, human rights, and identity

Mahmood, Syed S ; Wroe, Emily ; Fuller, Arlan ; Leaning, Jennifer

Lancet (London, England), 06 May 2017, Vol.389(10081), pp.1841-1850 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1474-547X ; PMID: 27916235 Version:1 ; DOI: 10.1016/S0140-6736(16)00646-2

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Rohingya people of Myanmar: health, human rights, and identity.(Report)

Mahmood, Syed S. ; Wroe, Emily ; Fuller, Arlan ; Leaning, Jennifer

The Lancet, May 6, 2017, Vol.389(10081), p.1841(10) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0140-6736 ; DOI: 10.1016/S0140-6736(16)00646-2

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Rohingya people of Myanmar: health, human rights, and identity.(Report)

Mahmood, Syed S. ; Wroe, Emily ; Fuller, Arlan ; Leaning, Jennifer

The Lancet, May 6, 2017, Vol.389(10081), p.1841(10) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0140-6736 ; DOI: 10.1016/S0140-6736(16)00646-2

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Rohingya people of Myanmar: health, human rights, and identity

Mahmood, Syed S ; Wroe, Emily ; Fuller, Arlan ; Leaning, Jennifer

The Lancet, May 6, 2017, Vol.389(10081), p.1841 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0140-6736 ; DOI: 10.1016/S0140-6736(16)00646-2

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Rohingya people of Myanmar: health, human rights, and identity

Mahmood, Syed S ; Wroe, Emily ; Fuller, Arlan ; Leaning, Jennifer

The Lancet, May 6, 2017, Vol.389(10081), p.1841 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0140-6736 ; DOI: 10.1016/S0140-6736(16)00646-2

Truy cập trực tuyến

6
The Rohingya people of Myanmar: health, human rights, and identity
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Rohingya people of Myanmar: health, human rights, and identity

Mahmood, Syed S ; Wroe, Emily ; Fuller, Arlan ; Leaning, Jennifer

The Lancet, 05/2017, Vol.389(10081), pp.1841-1850 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 01406736 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(16)00646-2

Truy cập trực tuyến

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Rohingya people of Myanmar: health, human rights, and identity

Mahmood, Syed S ; Wroe, Emily ; Fuller, Arlan ; Leaning, Jennifer

The Lancet (British edition), 06 May 2017, Vol.389(10081), pp.1841-1850 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 0140-6736 ; E-ISSN: 1474-547X ; DOI: 10.1016/S0140-6736(16)00646-2

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...