skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Security aspects on corporate culture in a logistics terminal setting

Ekwall, Daniel ; Rolandsson, Bertil

Journal of Transportation Security, 2013, Vol.6(1), pp.13-25 [Tạp chí có phản biện]

Springer Science & Business Media B.V.

ISSN: 1938-7741 ; E-ISSN: 1938-775X ; DOI: 10.1007/s12198-012-0100-0

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Security aspects on corporate culture in a logistics terminal setting

Ekwall, Daniel ; Rolandsson, Bertil

Journal of Transportation Security, 2013, Vol.6(1), pp.13-25 [Tạp chí có phản biện]

SwePub (National Library of Sweden)

ISSN: 1938-7741 ; ISSN: 1938-7741 ; DOI: 10.1007/s12198-012-0100-0

Toàn văn sẵn có

3
Security aspects on corporate culture in a logistics terminal setting
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Security aspects on corporate culture in a logistics terminal setting

Ekwall, Daniel ; Rolandsson, Bertil

Journal of Transportation Security, 3/2013, Vol.6(1), pp.13-25 [Tạp chí có phản biện]

Springer (via CrossRef)

ISSN: 1938-7741 ; E-ISSN: 1938-775X ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s12198-012-0100-0

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Security aspects on corporate culture in a logistics terminal setting

Ekwall, Daniel ; Rolandsson, Bertil

Journal of Transportation Security, Mar 2013, pp.13-25 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 19387741 ; E-ISSN: 1938775X ; DOI: 10.1007/s12198-012-0100-0

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...