skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

SATS: Structure‐Aware Touch‐Based Scrolling

Kim, Dohyung ; Gweon, Gahgene ; Lee, Geehyuk

ETRI Journal, December 2016, Vol.38(6), pp.1104-1113 [Tạp chí có phản biện]

John Wiley & Sons, Inc.

ISSN: 1225-6463 ; E-ISSN: 2233-7326 ; DOI: 10.4218/etrij.16.2716.0017

Toàn văn sẵn có

2
SATS: Structure-Aware Touch-Based Scrolling
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

SATS: Structure-Aware Touch-Based Scrolling

Kim, Dohyung ; Gweon, Gahgene ; Lee, Geehyuk

ETRI Journal, 12/2016, Vol.38(6), pp.1104-1113 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

DOI: http://dx.doi.org/10.4218/etrij.16.2716.0017

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...