skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The HSP90 inhibitor, 17AAG, protects the intestinal stem cell niche and inhibits graft versus host disease development

A-L Joly ; A Deepti ; A Seignez ; A Goloudina ; S Hebrard ; E Schmitt ; S Richaud ; E Fourmaux ; A Hammann ; A Collura ; M Svrcek ; G Jego ; E Robinet ; E Solary ; O Demidov ; E Kohli ; C Garrido

Oncogene, 2015 [Tạp chí có phản biện]

Nature Publishing Group

ISSN: 0950-9232 ; E-ISSN: 1476-5594 ; DOI: 10.1038/onc.2015.242

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...