skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Research on contraception still in the doldrums: a billion young people are heading toward their reproductive years, but few new birth control methods are on the horizon. (News)

Holden, Constance

Science, June 21, 2002, Vol.296(5576), p.2172 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0036-8075

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Research on contraception still in the doldrums: a billion young people are heading toward their reproductive years, but few new birth control methods are on the horizon. (News)

Holden, Constance

Science, June 21, 2002, Vol.296(5576), p.2172 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0036-8075

Toàn văn sẵn có

3
Research on Contraception Still in the Doldrums
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Research on Contraception Still in the Doldrums

Holden, C.

Science, 6/21/2002, Vol.296(5576), pp.2172-2173 [Tạp chí có phản biện]

American Association for the Advancement of Science (via CrossRef)

ISSN: 00368075 ; E-ISSN: 10959203 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1126/science.296.5576.2172

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Research on contraception still in the doldrums

Holden, Constance

Science (New York, N.Y.), 21 June 2002, Vol.296(5576), pp.2172-3 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1095-9203 ; PMID: 12077399 Version:1

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...