skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Software Framework for Controlling Unsupervised Scientific Instruments

Schmid, Benjamin ; Jahr, Wiebke ; Weber, Michael ; Huisken, Jan

PLoS One, Aug 2016, Vol.11(8), p.e0161671 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

E-ISSN: 19326203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0161671

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Software Framework for Controlling Unsupervised Scientific Instruments

Schmid, Benjamin ; Jahr, Wiebke ; Weber, Michael ; Huisken, Jan

Schmid, Benjamin, Wiebke Jahr, Michael Weber, and Jan Huisken. 2016. “Software Framework for Controlling Unsupervised Scientific Instruments.” PLoS ONE 11 (8): e0161671. doi:10.1371/journal.pone.0161671. http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0161671. [Tạp chí có phản biện]

Harvard University Library

ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0161671

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Software Framework for Controlling Unsupervised Scientific Instruments.(Research Article)(Report)

Schmid, Benjamin ; Jahr, Wiebke ; Weber, Michael ; Huisken, Jan

PLoS ONE, August 29, 2016, Vol.11(8), p.e0161671 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0161671

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Software Framework for Controlling Unsupervised Scientific Instruments.(Research Article)

Schmid, Benjamin ; Jahr, Wiebke ; Weber, Michael ; Huisken, Jan

PLoS ONE, August 29, 2016, Vol.11(8), p.e0161671 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0161671

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Software Framework for Controlling Unsupervised Scientific Instruments

Schmid, Benjamin ; Jahr, Wiebke ; Weber, Michael ; Huisken, Jan; Gilestro, Giorgio F (editor)

PLoS ONE, 2016, Vol.11(8) [Tạp chí có phản biện]

U.S. National Library of Medicine (NIH/NLM)

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0161671 ; PMCID: 5003368 ; PMID: 27570966

Toàn văn sẵn có

6
Software Framework for Controlling Unsupervised Scientific Instruments
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Software Framework for Controlling Unsupervised Scientific Instruments

Schmid, Benjamin ; Jahr, Wiebke ; Weber, Michael ; Huisken, Jan; Gilestro, Giorgio F

PLOS ONE, 8/29/2016, Vol.11(8), p.e0161671 [Tạp chí có phản biện]

Public Library of Science (ViaCrossRef)

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0161671

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Software Framework for Controlling Unsupervised Scientific Instruments

Schmid, Benjamin ; Jahr, Wiebke ; Weber, Michael ; Huisken, Jan

PloS one, 2016, Vol.11(8), pp.e0161671 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1932-6203 ; PMID: 27570966 Version:1 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0161671

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Software Framework for Controlling Unsupervised Scientific Instruments

Benjamin Schmid ; Wiebke Jahr ; Michael Weber ; Jan Huisken

PLoS ONE, Vol.11(8), p.e0161671 [Tạp chí có phản biện]

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0161671

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...