skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Estimation accuracy in the psychological sciences.(Research Article)

Davis - Stober, Clintin P. ; Dana, Jason ; Rouder, Jeffrey N.

PLoS ONE, Nov 26, 2018, Vol.13(11), p.e0207239 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0207239

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Estimation accuracy in the psychological sciences.(Research Article)

Davis-Stober, Clintin P. ; Dana, Jason ; Rouder, Jeffrey N.

PLoS ONE, Nov 26, 2018, Vol.13(11), p.e0207239 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0207239

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Estimation accuracy in the psychological sciences

Davis-Stober, Clintin P ; Dana, Jason ; Rouder, Jeffrey N; Hutson, Alan D (editor)

PLoS ONE, 2018, Vol.13(11) [Tạp chí có phản biện]

U.S. National Library of Medicine (NIH/NLM)

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0207239 ; PMCID: 6261010 ; PMID: 30475810

Toàn văn sẵn có

4
Estimation accuracy in the psychological sciences
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Estimation accuracy in the psychological sciences

Davis-Stober, Clintin P. ; Dana, Jason ; Rouder, Jeffrey N.; Hutson, Alan D

PLOS ONE, 11/26/2018, Vol.13(11), p.e0207239 [Tạp chí có phản biện]

Public Library of Science (ViaCrossRef)

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0207239

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Estimation accuracy in the psychological sciences

Davis-Stober, Clintin P ; Dana, Jason ; Rouder, Jeffrey N

PloS one, 2018, Vol.13(11), pp.e0207239 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1932-6203 ; PMID: 30475810 Version:1 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0207239

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Estimation accuracy in the psychological sciences

Davis-Stober, Clintin ; Rouder, Jeffrey

PLoS One, Nov 2018, Vol.13(11), p.e0207239 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

E-ISSN: 19326203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0207239

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Estimation accuracy in the psychological sciences

Clintin P Davis-Stober ; Jason Dana ; Jeffrey N Rouder

PLoS ONE, 01 January 2018, Vol.13(11), p.e0207239 [Tạp chí có phản biện]

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0207239

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...