skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Yerdi sand dunes (Erfoud area, southeastern of Morocco): color, composition, sand's provenance, and transport pathways.(Report)

Adnani, Manare ; Azzaoui, Mohamed Amine ; Elbelrhiti, Hicham ; Ahmamou, Mfedal ; Masmoudi, Lhoussaine ; Chiban, Mohamed

Arabian Journal of Geosciences, 2016, Vol.9(5), p.1(15) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1866-7511 ; DOI: 10.1007/s12517-016-2394-x

Truy cập trực tuyến

2
Yerdi sand dunes (Erfoud area, southeastern of Morocco): color, composition, sand’s provenance, and transport pathways
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Yerdi sand dunes (Erfoud area, southeastern of Morocco): color, composition, sand’s provenance, and transport pathways

Adnani, Manare ; Azzaoui, Mohamed Amine ; Elbelrhiti, Hicham ; Ahmamou, Mfedal ; Masmoudi, Lhoussaine ; Chiban, Mohamed

Arabian Journal of Geosciences, 5/2016, Vol.9(5) [Tạp chí có phản biện]

Springer (via CrossRef)

ISSN: 1866-7511 ; E-ISSN: 1866-7538 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s12517-016-2394-x

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Yerdi sand dunes (Erfoud area, southeastern of Morocco): color, composition, sand’s provenance, and transport pathways

Adnani, Manare ; Azzaoui, Mohamed ; Elbelrhiti, Hicham ; Ahmamou, Mfedal ; Masmoudi, Lhoussaine ; Chiban, Mohamed

Arabian Journal of Geosciences, 2016, Vol.9(5), pp.1-15 [Tạp chí có phản biện]

Springer Science & Business Media B.V.

ISSN: 1866-7511 ; E-ISSN: 1866-7538 ; DOI: 10.1007/s12517-016-2394-x

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...