skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Context Aware Human-Robot and Human-Agent Interaction
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Context Aware Human-Robot and Human-Agent Interaction

Tan, Desney (Editor) ; Vanderdonckt, Jean (Editor) ; Magnenat-Thalmann, Nadia (Editor) ; Yuan, Junsong (Editor) ; Thalmann, Daniel (Editor) ; You, Bum-Jae (Editor)

Human–Computer Interaction Series

SpringerLink Books

ISBN: 9783319199467 ; ISBN: 3319199463 ; E-ISBN: 9783319199474 ; E-ISBN: 3319199471 ; DOI: 10.1007/978-3-319-19947-4

Toàn văn sẵn có

2
Context Aware Human-Robot and Human-Agent Interaction
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Context Aware Human-Robot and Human-Agent Interaction

Magnenat-Thalmann, Nadia ; Yuan, Junsong ; Thalmann, Daniel ; You, Bum-Jae

Springer Science & Business Media B.V.

Series ISSN: 1571-5035 ; ISBN: 978-3-319-19946-7 ; E-ISBN: 978-3-319-19947-4 ; DOI: 10.1007/978-3-319-19947-4

Toàn văn sẵn có

3
Context Aware Human-Robot and Human-Agent Interaction
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Context Aware Human-Robot and Human-Agent Interaction

Nadia Magnenat-Thalmann ; Junsong Yuan ; Daniel Thalmnd Bum-Jae You

Dawsonera

ISBN10: 3319199463 ; ISBN13: 9783319199467 ; E-ISBN10: 3319199471 ; E-ISBN13: 9783319199474

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...