skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Book Reviews (Book review)
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book Reviews (Book review)

Travers, Max

Discourse Studies, 08/1999, Vol.1(3), pp.373-374 [Tạp chí có phản biện]

Sage Publications (via CrossRef)

ISSN: 1461-4456 ; E-ISSN: 1461-7080 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1177/1461445699001003005

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book Reviews

Travers, Max

Discourse Studies, August 1999, Vol.1(3), pp.373-374 [Tạp chí có phản biện]

Sage Journals (Sage Publications)

ISSN: 1461-4456 ; DOI: 10.1177/1461445699001003005

Toàn văn sẵn có

3
Book Reviews (Book review)
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book Reviews (Book review)

Pearson, Charls

Discourse Studies, 08/1999, Vol.1(3), pp.375-377 [Tạp chí có phản biện]

Sage Publications (via CrossRef)

ISSN: 1461-4456 ; E-ISSN: 1461-7080 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1177/1461445699001003006

Toàn văn sẵn có

4
Book Reviews (Book review)
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book Reviews (Book review)

Bex, Tony

Discourse Studies, 08/1999, Vol.1(3), pp.377-378 [Tạp chí có phản biện]

Sage Publications (via CrossRef)

ISSN: 1461-4456 ; E-ISSN: 1461-7080 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1177/1461445699001003007

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book Reviews

Pearson, Charls

Discourse Studies, August 1999, Vol.1(3), pp.375-377 [Tạp chí có phản biện]

Sage Journals (Sage Publications)

ISSN: 1461-4456 ; DOI: 10.1177/1461445699001003006

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book Reviews

Bex, Tony

Discourse Studies, August 1999, Vol.1(3), pp.377-378 [Tạp chí có phản biện]

Sage Journals (Sage Publications)

ISSN: 1461-4456 ; DOI: 10.1177/1461445699001003007

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...