skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bioindicators of climate and trophic state in lowland and highland aquatic ecosystems of the Northern Neotropics

Pérez, Liseth ; Lorenschat, Julia ; Massaferro, Julieta ; Paillès, Christine ; Sylvestre, Florence ; Hollwedel, Werner ; Brandorff, Gerd-Oltmann ; Brenner, Mark ; Islebe, Gerald ; Del Socorro Lozano, Maria ; Scharf, Burkhard ; Schwalb, Antje; Pailles, Christine (Editor)

Revista de Biología Tropical, 2013, Vol.61(2), pp.603-644 [Tạp chí có phản biện]

Hyper Article en Ligne (CCSd)

ISSN: 0034-7744

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bioindicators of climate and trophic state in lowland and highland aquatic ecosystems of the Northern Neotropics

Perez, Liseth ; Lorenschat, Julia ; Massaferro, Julieta ; Pailles, Christine ; Sylvestre, Florence ; Hollwedel, Werner ; Brandorff, Gerd - Oltmann ; Brenner, Mark ; Islebe, Gerald ; Del Socorro Lozano, Maria ; Scharf, Burkhard ; Schwalb, Antje

Revista de Biologia Tropical, June, 2013, Vol.61(2), p.603(42) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0034-7744

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bioindicators of climate and trophic state in lowland and highland aquatic ecosystems of the Northern Neotropics.(articulo en ingles)

Perez, Liseth ; Lorenschat, Julia ; Massaferro, Julieta ; Pailles, Christine ; Sylvestre, Florence ; Hollwedel, Werner ; Brandorff, Gerd - Oltmann ; Brenner, Mark ; Islebe, Gerald ; Del Socorro Lozano, Maria ; Scharf, Burkhard ; Schwalb, Antje

Revista de Biologia Tropical, June, 2013, Vol.61(2), p.603(42) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0034-7744

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bioindicators of climate and trophic state in lowland and highland aquatic ecosystems of the Northern Neotropics

Pérez, Liseth ; Lorenschat, Julia ; Massaferro, Julieta ; Pailles, Christine ; Sylvestre, Florence ; Hollwedel, Werner ; Brandorff, Gerd-Oltmann ; Brenner, Mark ; Gerald, Islebe ; Lozano, María Del Socorro ; Scharf, Burkhard ; Schwalb, Antje

Revista de Biología Tropical, 01 June 2013, Vol.61(2), pp.603-644 [Tạp chí có phản biện]

SciELO

ISSN: 0034-7744

Toàn văn sẵn có

5
Bioindicators of climate and trophic state in lowland and highland aquatic ecosystems of the Northern Neotropics
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bioindicators of climate and trophic state in lowland and highland aquatic ecosystems of the Northern Neotropics

Pérez, Liseth ; Lorenschat, Julia ; Massaferro, Julieta ; Pailles, Christine ; Sylvestre, Florence ; Hollwedel, Werner ; Brandorff, Gerd Oltmann ; Brenner, Mark ; Islebe, Gerald ; Lozano, María Del Socorro ; Scharf, Burkhard ; Schwalb, Antje

Revista de Biología Tropical, 07/24/2013, Vol.61(2) [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 0034-7744 ; E-ISSN: 2215-2075 ; DOI: http://dx.doi.org/10.15517/rbt.v61i2.11164

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bioindicators of climate and trophic state in lowland and highland aquatic ecosystems of the Northern Neotropics

Pérez, Liseth ; Lorenschat, Julia ; Massaferro, Julieta ; Pailles, Christine ; Sylvestre, Florence ; Hollwedel, Werner ; Brandorff, Gerd-Oltmann ; Brenner, Mark ; Islebe, Gerald ; Del Socorro Lozano, María ; Scharf, Burkhard ; Schwalb, Antje

Revista de biologia tropical, June 2013, Vol.61(2), pp.603-44 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

ISSN: 0034-7744 ; PMID: 23885579 Version:1

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bioindicators of climate and trophic state in lowland and highland aquatic ecosystems of the Northern Neotropics

Liseth Pérez ; Julia Lorenschat ; Julieta Massaferro ; Christine Pailles ; Florence Sylvestre ; Werner Hollwedel ; Gerd-Oltmann Brandorff ; Mark Brenner ; Islebe Gerald ; María Del Socorro Lozano ; Burkhard Scharf ; Antje Schwalb

Revista de Biología Tropical, 01 June 2013, Vol.61(2), pp.603-644 [Tạp chí có phản biện]

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

ISSN: 0034-7744

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bioindicators of climate and trophic state in lowland and highland aquatic ecosystems of the Northern Neotropics

Liseth Pérez ; Julia Lorenschat ; Julieta Massaferro ; Christine Pailles ; Florence Sylvestre ; Werner Hollwedel ; Gerd-Oltmann Brandorff ; Mark Brenner ; Islebe Gerald ; María Del Socorro Lozano ; Burkhard Scharf ; Antje Schwalb

Revista de Biología Tropical, 01 June 2013, Vol.61(2), pp.603-644 [Tạp chí có phản biện]

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

ISSN: 0034-7744 ; E-ISSN: 2215-2075

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...