skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

From west to south to north: Russia engages and challenges its neighbours.(Russian resurgence)(Essay)

Baev, Pavel K.

International Journal, Spring, 2008, Vol.63(2), p.291(15) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0020-7020

Toàn văn sẵn có

2
From West to South to North: Russia Engages and Challenges its Neighbours
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

From West to South to North: Russia Engages and Challenges its Neighbours

Baev, Pavel K.

International Journal: Canada's Journal of Global Policy Analysis, 06/2008, Vol.63(2), pp.291-305 [Tạp chí có phản biện]

Sage Publications (via CrossRef)

ISSN: 0020-7020 ; E-ISSN: 2052-465X ; DOI: http://dx.doi.org/10.1177/002070200806300205

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

From West to South to North: Russia Engages and Challenges its Neighbours

Baev, Pavel K

International Journal, June 2008, Vol.63(2), pp.291-305 [Tạp chí có phản biện]

Sage Journals (Sage Publications)

ISSN: 0020-7020 ; E-ISSN: 2052-465X ; DOI: 10.1177/002070200806300205

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...