skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sex, violence and nationalism

Eriksen, Thomas Hylland

Ethnic and Racial Studies, 15 July 2017, Vol.40(9), p.1438-1449 [Tạp chí có phản biện]

Routledge (Taylor & Francis Group)

ISSN: 0141-9870 ; E-ISSN: 1466-4356 ; DOI: 10.1080/01419870.2017.1300293

Toàn văn không sẵn có

2
Sex, violence and nationalism
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sex, violence and nationalism

Eriksen, Thomas Hylland

Ethnic and Racial Studies, 07/15/2017, Vol.40(9), pp.1438-1449 [Tạp chí có phản biện]

Informa - Taylor & Francis (via CrossRef)

ISSN: 0141-9870 ; E-ISSN: 1466-4356 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1080/01419870.2017.1300293

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...