skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Functional Composites: Low-Temperature Extraction-Pyrolysis Synthesis and Its Properties

Steblevskaya, N. ; Belobeletskaya, M. ; Medkov, M. ; Sergienko, V.

Theoretical Foundations of Chemical Engineering, 2018, Vol.52(4), pp.591-598 [Tạp chí có phản biện]

Springer Science & Business Media B.V.

ISSN: 0040-5795 ; E-ISSN: 1608-3431 ; DOI: 10.1134/S0040579518040267

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Functional Composites: Low-Temperature Extraction-Pyrolysis Synthesis and Its Properties.(Report)

Steblevskaya, N. I. ; Belobeletskaya, M. V. ; Medkov, M. A. ; Sergienko, V. I.

Theoretical Foundations of Chemical Engineering, 2018, Vol.52(4), p.591(8) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0040-5795 ; DOI: 10.1134/S0040579518040267

Truy cập trực tuyến

3
Functional Composites: Low-Temperature Extraction-Pyrolysis Synthesis and Its Properties
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Functional Composites: Low-Temperature Extraction-Pyrolysis Synthesis and Its Properties

Steblevskaya, N. I. ; Belobeletskaya, M. V. ; Medkov, M. A. ; Sergienko, V. I.

Theoretical Foundations of Chemical Engineering, 7/2018, Vol.52(4), pp.591-598 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 0040-5795 ; E-ISSN: 1608-3431 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1134/S0040579518040267

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...