skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The end of history illusion.(REPORTS)(Report)(Author abstract)

Quoidbach, Jordi ; Gilbert, Daniel T. ; Wilson, Timothy D.

Science, Jan 4, 2013, Vol.339(6115), p.96(3) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0036-8075

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The end of history illusion.(REPORTS)(Author abstract)

Quoidbach, Jordi ; Gilbert, Daniel T. ; Wilson, Timothy D.

Science, Jan 4, 2013, Vol.339(6115), p.96(3) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0036-8075

Toàn văn sẵn có

3
The End of History Illusion
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The End of History Illusion

Quoidbach, Jordi ; Gilbert, Daniel T. ; Wilson, Timothy D.

Science, 01/04/2013, Vol.339(6115), pp.96-98 [Tạp chí có phản biện]

American Association for the Advancement of Science (via CrossRef)

ISSN: 0036-8075 ; E-ISSN: 1095-9203 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1126/science.1229294

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The end of history illusion

Quoidbach, Jordi ; Gilbert, Daniel T ; Wilson, Timothy D

Science (New York, N.Y.), 04 January 2013, Vol.339(6115), pp.96-8 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1095-9203 ; PMID: 23288539 Version:1 ; DOI: 10.1126/science.1229294

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...