skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chechnya: Tombstone of Russian Power.(Review)

Baev, Pavel

Slavic Review, Fall, 1999, Vol.58(3), p.707(2) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0037-6779

Toàn văn sẵn có

2
Chechnya: Tombstone of Russian Power. By Anatol Lieven. New Haven: Yale University Press, 1999. xii, 436 pp. Notes. Index. Photographs. $35.00, hard bound. - Russia and Chechnia: The Permanent Crisis. Essays on Russo-Chechen Relations. Ed. Ben Fowkes. New York: St. Martin's Press, 1998. viii, 188 pp. Notes. Chronology. Index. $59.95, hard bound.
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chechnya: Tombstone of Russian Power. By Anatol Lieven. New Haven: Yale University Press, 1999. xii, 436 pp. Notes. Index. Photographs. $35.00, hard bound. - Russia and Chechnia: The Permanent Crisis. Essays on Russo-Chechen Relations. Ed. Ben Fowkes. New York: St. Martin's Press, 1998. viii, 188 pp. Notes. Chronology. Index. $59.95, hard bound.

Baev, Pavel

Slavic Review, 1999, Vol.58(3), pp.707-708 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 0037-6779 ; E-ISSN: 2325-7784 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/2697621

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...