skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The selective footprints of viral pressures at the human RIG-I-like receptor family

Vasseur, Estelle ; Patin, Etienne ; Laval, Guillaume ; Pajon, Sandra ; Fornarino, Simona ; Crouau-Roy, Brigitte ; Quintana-Murci, Lluis

Human molecular genetics, 15 November 2011, Vol.20(22), pp.4462-74 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1460-2083 ; PMID: 21865300 Version:1 ; DOI: 10.1093/hmg/ddr377

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The selective footprints of viral pressures at the human RIG-I-like receptor family

Vasseur, Estelle ; Patin, Etienne ; Laval, Guillaume ; Pajon, Sandra ; Fornarino, Simona ; Crouau - Roy, Brigitte ; Quintana - Murci, Lluis

Human Molecular Genetics, 2011, Vol. 20(22), pp.4462-4474 [Tạp chí có phản biện]

Oxford University Press

ISSN: 0964-6906 ; E-ISSN: 1460-2083 ; DOI: 10.1093/hmg/ddr377

Truy cập trực tuyến

3
The selective footprints of viral pressures at the human RIG-I-like receptor family
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The selective footprints of viral pressures at the human RIG-I-like receptor family

Vasseur, Estelle ; Patin, Etienne ; Laval, Guillaume ; Pajon, Sandra ; Fornarino, Simona ; Crouau-Roy, Brigitte ; Quintana-Murci, Lluis

Human Molecular Genetics, 11/15/2011, 11/15/2011, Vol.20(22), pp.4462-4474 [Tạp chí có phản biện]

Oxford University Press (via CrossRef)

ISSN: 0964-6906 ; E-ISSN: 1460-2083 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1093/hmg/ddr377

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...