skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Televised antismoking advertising: effects of level and duration of exposure.(Author abstract)

Dunlop, Sally ; Cotter, Trish ; Perez, Donna ; Wakefield, Melanie

The American Journal of Public Health, August, 2013, Vol.103(8), p.e66(8) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0090-0036

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Televised antismoking advertising: effects of level and duration of exposure.(Author abstract)

Dunlop, Sally ; Cotter, Trish ; Perez, Donna ; Wakefield, Melanie

The American Journal of Public Health, August, 2013, Vol.103(8), p.e66(8) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0090-0036

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...