skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Impaired apoptosis, extended duration of immune responses, and a lupus-like autoimmune disease in IEX-1-transgenic mice.(Abstract)

Zhang, Y. ; Schlossman, S. F. ; Edwards, R. A. ; Ou, Ching - Nan ; Gu, J. ; Wu, Mei X.

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States, Jan 22, 2002, Vol.99(2), p.878(6) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0027-8424

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Impaired Apoptosis, Extended Duration of Immune Responses, and a Lupus-like Autoimmune Disease in IEX-1-Transgenic Mice

Zhang, Y. ; Schlossman, S. F. ; Edwards, R. A. ; Ou, Ching-Nan ; Gu, J. ; Wu, Mei X.

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 22 January 2002, Vol.99(2), pp.878-883 [Tạp chí có phản biện]

Archival Journals (JSTOR)

ISSN: 00278424

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Impaired Apoptosis, Extended Duration of Immune Responses, and a Lupus-like Autoimmune Disease in IEX-1-Transgenic Mice

Zhang, Y. ; Schlossman, S. F. ; Edwards, R. A. ; Ou, Ching-Nan ; Gu, J. ; Wu, Mei X.

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 22 January 2002, Vol.99(2), pp.878-883 [Tạp chí có phản biện]

Archival Journals (JSTOR)

ISSN: 00278424

Toàn văn sẵn có

4
Impaired apoptosis, extended duration of immune responses, and a lupus-like autoimmune disease in IEX-1-transgenic mice
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Impaired apoptosis, extended duration of immune responses, and a lupus-like autoimmune disease in IEX-1-transgenic mice

Zhang, Y. ; Schlossman, S. F. ; Edwards, R. A. ; Ou, C.-N. ; Gu, J. ; Wu, M. X.

Proceedings of the National Academy of Sciences, 01/22/2002, Vol.99(2), pp.878-883 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 0027-8424 ; E-ISSN: 1091-6490 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1073/pnas.022326699

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Impaired apoptosis, extended duration of immune responses, and a lupus-like autoimmune disease in IEX-1-transgenic mice

Zhang, Y ; Schlossman, S F ; Edwards, R A ; Ou, Ching-Nan ; Gu, J ; Wu, Mei X

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 22 January 2002, Vol.99(2), pp.878-83 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

ISSN: 0027-8424 ; PMID: 11782530 Version:1

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...