skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Principles of goal-directed spatial robot navigation in biomimetic models

Milford, Michael ; Schulz, Ruth

Philosophical transactions of the Royal Society of London. Series B, Biological sciences, 05 November 2014, Vol.369(1655) [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1471-2970 ; PMID: 25267826 Version:1 ; DOI: 10.1098/rstb.2013.0484

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Principles of goal-directed spatial robot navigation in biomimetic models

Milford, Michael ; Schulz, Ruth

Philosophical Transactions: Biological Sciences, 5 November 2014, Vol.369(1655), pp.1-13 [Tạp chí có phản biện]

Archival Journals (JSTOR)

ISSN: 09628436

Toàn văn sẵn có

3
Principles of goal-directed spatial robot navigation in biomimetic models
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Principles of goal-directed spatial robot navigation in biomimetic models

Milford, M. ; Schulz, R.

Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences, 11/05/2014, Vol.369(1655), pp.20130484-20130484 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 0962-8436 ; E-ISSN: 1471-2970 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1098/rstb.2013.0484

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...