skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Exploring factors that mediate responsiveness to caffeine

Attwood, A.S. ; Terry, P. ; Higgs, S.

Appetite, 2006, Vol.47(2), pp.258-258 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect (Elsevier B.V.)

ISSN: 0195-6663 ; DOI: 10.1016/j.appet.2006.07.007

Toàn văn sẵn có

2
Exploring factors that mediate responsiveness to caffeine
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Exploring factors that mediate responsiveness to caffeine

Attwood, A.S. ; Terry, P. ; Higgs, S.

Appetite, 9/2006, Vol.47(2), p.258 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 01956663 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.appet.2006.07.007

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...