skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Safety and efficacy of hematopoietic stem cell collection from mobilized peripheral blood in unrelated volunteers: 12 years of single-center experience in 3928 donors
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Safety and efficacy of hematopoietic stem cell collection from mobilized peripheral blood in unrelated volunteers: 12 years of single-center experience in 3928 donors

Holig, K. ; Kramer, M. ; Kroschinsky, F. ; Bornhauser, M. ; Mengling, T. ; Schmidt, A. H. ; Rutt, C. ; Ehninger, G.

Blood, 10/29/2009, Vol.114(18), pp.3757-3763 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 0006-4971 ; E-ISSN: 1528-0020 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1182/blood-2009-04-218651

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Safety and efficacy of hematopoietic stem cell collection from mobilized peripheral blood in unrelated volunteers: 12 years of single-center experience in 3928 donors

Hölig, Kristina ; Kramer, Michael ; Kroschinsky, Frank ; Bornhäuser, Martin ; Mengling, Thilo ; Schmidt, Alexander H ; Rutt, Claudia ; Ehninger, Gerhard

Blood, 29 October 2009, Vol.114(18), pp.3757-63 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1528-0020 ; PMID: 19666868 Version:1 ; DOI: 10.1182/blood-2009-04-218651

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...