skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Necrosis in non-tumour tissues caused by flavone acetic acid and 5,6-dimethyl xanthenone acetic acid
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Necrosis in non-tumour tissues caused by flavone acetic acid and 5,6-dimethyl xanthenone acetic acid

Zwi, Lj ; Baguley, Bc ; Gavin, Jb ; Wilson, Wr

British Journal of Cancer, 12/1990, Vol.62(6), pp.932-934 [Tạp chí có phản biện]

Nature Publishing Group (via CrossRef)

ISSN: 0007-0920 ; E-ISSN: 1532-1827 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1038/bjc.1990.412

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Necrosis in non-tumour tissues caused by flavone acetic acid and 5,6-dimethyl xanthenone acetic acid

Lj Zwi ; Bc Baguley ; Jb Gavin ; Wr Wilson

British Journal of Cancer, 1990, Vol.62(6), p.932 [Tạp chí có phản biện]

Nature Publishing Group

ISSN: 0007-0920 ; E-ISSN: 1532-1827 ; DOI: 10.1038/bjc.1990.412

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Necrosis in non-tumour tissues caused by flavone acetic acid and 5,6-dimethyl xanthenone acetic acid

Zwi, L J ; Baguley, B C ; Gavin, J B ; Wilson, W R

British journal of cancer, December 1990, Vol.62(6), pp.932-4 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

ISSN: 0007-0920 ; PMID: 2257222 Version:1

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Necrosis in non-tumour tissues caused by flavone acetic acid and 5,6-dimethyl xanthenone acetic acid.

Zwi, L. J ; Baguley, B. C ; Gavin, J. B ; Wilson, W. R

British Journal of Cancer, 1990, Vol.62(6), p.932-934 [Tạp chí có phản biện]

U.S. National Library of Medicine (NIH/NLM)

ISSN: 0007-0920 ; E-ISSN: 1532-1827 ; PMCID: 1971574 ; PMID: 2257222

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...