skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

IF MONEY TALKS, WHAT DOES IT SAY? Varieties of Capitalism and Business Financing of Parties

Mcmenamin, Iain

World Politics, 1 January 2012, Vol.64(1), pp.1-38 [Tạp chí có phản biện]

Archival Journals (JSTOR)

ISSN: 00438871 ; E-ISSN: 10863338

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

If money talks, what does it say?

Mcmenamin, Iain

World Politics, Jan, 2012, Vol.64(1), p.1-38 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0043-8871

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

If Money Talks, What Does It Say? Varieties of Capitalism and Business Financing of Parties

Mcmenamin, Iain

World Politics, 2012, Vol.64(1), pp.1-38 [Tạp chí có phản biện]

Cambridge University Press

ISSN: 0043-8871 ; E-ISSN: 1086-3338 ; DOI: 10.1017/S004388711100027X

Toàn văn sẵn có

4
If Money Talks, What Does It Say? Varieties of Capitalism and Business Financing of Parties
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

If Money Talks, What Does It Say? Varieties of Capitalism and Business Financing of Parties

Mcmenamin, Iain

World Politics, 01/2012, Vol.64(1), pp.1-38 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 0043-8871 ; E-ISSN: 1086-3338 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1017/S004388711100027X

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...