skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Minority Rights in the European Union after Lisbon

Barten, Ulrike

Nordic Journal of Human Rights, 02 January 2015, Vol.33(1), pp.74-94 [Tạp chí có phản biện]

Taylor & Francis (Taylor & Francis Group)

ISSN: 1891-8131 ; E-ISSN: 1891-814X ; DOI: 10.1080/18918131.2015.1000053

Toàn văn không sẵn có

2
Minority Rights in the European Union after Lisbon
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Minority Rights in the European Union after Lisbon

Barten, Ulrike

Nordic Journal of Human Rights, 01/02/2015, Vol.33(1), pp.74-94 [Tạp chí có phản biện]

Informa - Taylor & Francis (via CrossRef)

ISSN: 1891-8131 ; E-ISSN: 1891-814X ; DOI: http://dx.doi.org/10.1080/18918131.2015.1000053

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...