skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Interaction of amylin species with transition metals and membranes

Alghrably, Mawadda ; Czaban, Iwona ; Jaremko, Łukasz ; Jaremko, Mariusz

Journal of inorganic biochemistry, 10 November 2018, Vol.191, pp.69-76 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1873-3344 ; PMID: 30468944 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.jinorgbio.2018.11.004

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Interaction of amylin species with transition metals and membranes

Alghrably, Mawadda ; Czaban, Iwona ; Jaremko, Łukasz ; Jaremko, Mariusz

Journal of Inorganic Biochemistry, February 2019, Vol.191, pp.69-76 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect (Elsevier B.V.)

ISSN: 0162-0134 ; DOI: 10.1016/j.jinorgbio.2018.11.004

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Interaction of amylin species with transition metals and membranes.(Report)

Alghrably, Mawadda ; Czaban, Iwona ; Jaremko, Lukasz ; Jaremko, Mariusz

Journal of Inorganic Biochemistry, 2019, Vol.191, p.69 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0162-0134 ; DOI: 10.1016/j.jinorgbio.2018.11.004

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...