skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Operational risk management with real-time business intelligence

Azvine, B. ; Cui, Z. ; Majeed, B. ; Spott, M.

BT Technology Journal, 2007, Vol.25(1), pp.154-167 [Tạp chí có phản biện]

Springer Science & Business Media B.V.

ISSN: 1358-3948 ; E-ISSN: 1573-1995 ; DOI: 10.1007/s10550-007-0017-5

Toàn văn sẵn có

2
Operational risk management with real-time business intelligence
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Operational risk management with real-time business intelligence

Azvine, B. ; Cui, Z. ; Majeed, B. ; Spott, M.

BT Technology Journal, 1/2007, Vol.25(1), pp.154-167 [Tạp chí có phản biện]

Springer (via CrossRef)

ISSN: 1358-3948 ; E-ISSN: 1573-1995 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s10550-007-0017-5

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Operational risk management with real-time business intelligence

Azvine, B ; Cui, Z ; Majeed, B ; Spott, M

BT Technology Journal, Jan 2007, Vol.25(1), pp.154-167 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 13583948 ; DOI: 10.1007/s10550-007-0017-5

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Operational risk management with real-time business intelligence.(Author abstract)

BT Technology Journal, Jan, 2007, Vol.25(1), p.154(14) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1358-3948

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...