skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Comparison of plants with C3 and C4 carbon fixation pathways for remediation of polycyclic aromatic hydrocarbon contaminated soils

Sivaram, Anithadevi ; Logeshwaran, Panneerselvan ; Subashchandrabose, Suresh ; Lockington, Robin ; Naidu, Ravi

Scientific Reports (Nature Publisher Group), Feb 2018, Vol.8, pp.1-10 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

E-ISSN: 20452322 ; DOI: 10.1038/s41598-018-20317-0

Toàn văn sẵn có

2
Comparison of plants with C3 and C4 carbon fixation pathways for remediation of polycyclic aromatic hydrocarbon contaminated soils
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Comparison of plants with C3 and C4 carbon fixation pathways for remediation of polycyclic aromatic hydrocarbon contaminated soils

Sivaram, Anithadevi Kenday ; Logeshwaran, Panneerselvan ; Subashchandrabose, Suresh R. ; Lockington, Robin ; Naidu, Ravi ; Megharaj, Mallavarapu

Scientific Reports, 12/2018, Vol.8(1) [Tạp chí có phản biện]

Nature Publishing Group (via CrossRef)

E-ISSN: 2045-2322 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1038/s41598-018-20317-0

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Comparison of plants with C3 and C4 carbon fixation pathways for remediation of polycyclic aromatic hydrocarbon contaminated soils

Sivaram, Anithadevi Kenday ; Logeshwaran, Panneerselvan ; Subashchandrabose, Suresh R ; Lockington, Robin ; Naidu, Ravi ; Megharaj, Mallavarapu

Scientific reports, 01 February 2018, Vol.8(1), pp.2100 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 2045-2322 ; PMID: 29391433 Version:1 ; DOI: 10.1038/s41598-018-20317-0

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Comparison of plants with C3 and C4 carbon fixation pathways for remediation of polycyclic aromatic hydrocarbon contaminated soils

Anithadevi Kenday Sivaram ; Panneerselvan Logeshwaran ; Suresh R. Subashchandrabose ; Robin Lockington ; Ravi Naidu ; Mallavarapu Megharaj

Scientific Reports, 01 February 2018, Vol.8(1), pp.1-10 [Tạp chí có phản biện]

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

E-ISSN: 2045-2322 ; DOI: 10.1038/s41598-018-20317-0

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...