skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Putting health policy and systems research on the map

Ghaffar, Abdul ; Tran, Nhan ; Kieny, Marie-Paule ; Etienne, Carissa

Bulletin of the World Health Organization, 01 November 2012, Vol.90(11), pp.797-797A [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1564-0604 ; PMID: 23226888 Version:1 ; DOI: 10.2471/BLT.12.113118

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Putting health policy and systems research on the map

Ghaffar, Abdul ; Tran, Nhan ; Kieny, Marie-Paule ; Etienne, Carissa

Bulletin of the World Health Organization, 01 November 2012, Vol.90(11), pp.797-797A [Tạp chí có phản biện]

SciELO

ISSN: 0042-9686 ; E-ISSN: 1564-0604 ; DOI: 10.2471/BLT.12.113118

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Putting health policy and systems research on the map.(Editorials)

Ghaffar, Abdul ; Tran, Nhan ; Kieny, Marie - Paule ; Etienne, Carissa

Bulletin of the World Health Organization, Nov, 2012, Vol.90(11), p.797(1) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0042-9686

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Putting health policy and systems research on the map.(Editorials)

Ghaffar, Abdul ; Tran, Nhan ; Kieny, Marie - Paule ; Etienne, Carissa

Bulletin of the World Health Organization, Nov, 2012, Vol.90(11), p.797(1) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0042-9686

Toàn văn sẵn có

5
Putting health policy and systems research on the map
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Putting health policy and systems research on the map

Ghaffar, Abdul ; Tran, Nhan ; Kieny, Marie-Paule ; Etienne, Carissa

Bulletin of the World Health Organization, 11/01/2012, Vol.90(11), pp.797-797 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 00429686 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2471/BLT.12.113118

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Putting health policy and systems research on the map

Ghaffar, Abdul ; Tran, Nhan ; Kieny, Marie-Paule ; Etienne, Carissa

World Health Organization. Bulletin of the World Health Organization, Nov 2012, pp.797-797A [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 00429686 ; E-ISSN: 15640604 ; DOI: 10.2471/BLT.12.113118

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...