skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

First- and second-trimester tests to predict stillbirth in unselected pregnant women: a systematic review and meta-analysis

Conde-Agudelo, A ; Bird, S ; Kennedy, S H ; Villar, J ; Papageorghiou, A T

BJOG : an international journal of obstetrics and gynaecology, January 2015, Vol.122(1), pp.41-55 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1471-0528 ; PMID: 25236870 Version:1 ; DOI: 10.1111/1471-0528.13096

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

First- and second-trimester tests to predict stillbirth in unselected pregnant women: a systematic review and meta-analysis.(Medical condition overview)(Report)

Conde - Agudelo, A ; Bird, S ; Kennedy, Sh ; Villar, J ; Papageorghiou, At

BJOG: An International Journal of Obstetrics and Gynaecology, Jan, 2015, Vol.122(1), p.41(15) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1470-0328

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

First- and second-trimester tests to predict stillbirth in unselected pregnant women: a systematic review and meta-analysis.(Medical condition overview)(Report)

Conde-Agudelo, A ; Bird, S ; Kennedy, Sh ; Villar, J ; Papageorghiou, At

BJOG: An International Journal of Obstetrics and Gynaecology, 2015, Vol.122(1), p.41(15) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1470-0328

Toàn văn sẵn có

4
First- and second-trimester tests to predict stillbirth in unselected pregnant women: a systematic review and meta-analysis
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

First- and second-trimester tests to predict stillbirth in unselected pregnant women: a systematic review and meta-analysis

Conde-Agudelo, A ; Bird, S ; Kennedy, Sh ; Villar, J ; Papageorghiou, At

BJOG: An International Journal of Obstetrics & Gynaecology, 01/2015, Vol.122(1), pp.41-55 [Tạp chí có phản biện]

Wiley (via CrossRef)

DOI: http://dx.doi.org/10.1111/1471-0528.13096

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

First‐ and second‐trimester tests to predict stillbirth in unselected pregnant women: a systematic review and meta‐analysis

Conde‐Agudelo, A ; Bird, S ; Kennedy, Sh ; Villar, J ; Papageorghiou, At

BJOG: An International Journal of Obstetrics & Gynaecology, January 2015, Vol.122(1), pp.41-55 [Tạp chí có phản biện]

John Wiley & Sons, Inc.

ISSN: 1470-0328 ; E-ISSN: 1471-0528 ; DOI: 10.1111/1471-0528.13096

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...