skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Asymptotic Analysis in a Gas-Solid Combustion Model with Pattern Formation

Brauner, Claude-Michel ; Hu, Lina ; Lorenzi, Luca

Chinese Annals of Mathematics, Series B, 2013, Vol.34(1), pp.65-88 [Tạp chí có phản biện]

Springer Science & Business Media B.V.

ISSN: 0252-9599 ; E-ISSN: 1860-6261 ; DOI: 10.1007/s11401-012-0758-4

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Asymptotic Analysis in a Gas-Solid Combustion Model with Pattern Formation.(Report)

Brauner, Claude - Michel ; Hu, Lina ; Lorenzi, Luca

Chinese Annals of Mathematics - Series B, Jan, 2013, Vol.34(1), p.65(24) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0252-9599

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Asymptotic analysis in a gas-solid combustion model with pattern formation

Brauner, Claude-Michel ; Hu, Lina ; Lorenzi, Luca

Chinese Annals of Mathematics - Series B, January 2013, Vol.34(1), p.24 [Tạp chí có phản biện]

Hyper Article en Ligne (CCSd)

ISSN: 0252-9599 ; E-ISSN: 1860-6261 ; DOI: 10.1007/s11401-012-0758-4

Toàn văn không sẵn có

4
Asymptotic Analysis in a Gas-Solid Combustion Model with Pattern Formation
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Asymptotic Analysis in a Gas-Solid Combustion Model with Pattern Formation

Brauner, Claude-Michel ; Hu, Lina ; Lorenzi, Luca

Chinese Annals of Mathematics, Series B, 1/2013, Vol.34(1), pp.65-88 [Tạp chí có phản biện]

Springer (via CrossRef)

ISSN: 0252-9599 ; E-ISSN: 1860-6261 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s11401-012-0758-4

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...