skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

X‐ray computed tomography of extraterrestrial rocks eradicates their natural radiation record and the information it contains

Sears, Derek W. G. ; Sehlke, Alexander ; Friedrich, Jon M. ; Rivers, Mark L. ; Ebel, Denton S.

Meteoritics & Planetary Science, December 2018, Vol.53(12), pp.2624-2631 [Tạp chí có phản biện]

John Wiley & Sons, Inc.

ISSN: 1086-9379 ; E-ISSN: 1945-5100 ; DOI: 10.1111/maps.13183

Toàn văn không sẵn có

2
X-ray computed tomography of extraterrestrial rocks eradicates their natural radiation record and the information it contains
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

X-ray computed tomography of extraterrestrial rocks eradicates their natural radiation record and the information it contains

Sears, Derek W. G. ; Sehlke, Alexander ; Friedrich, Jon M. ; Rivers, Mark L. ; Ebel, Denton S.

Meteoritics & Planetary Science, 12/2018, Vol.53(12), pp.2624-2631 [Tạp chí có phản biện]

Wiley (via CrossRef)

DOI: http://dx.doi.org/10.1111/maps.13183

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

X-ray computed tomography of extraterrestrial rocks eradicates their natural radiation record and the information it contains

Sears, Derek W. G ; Sehlke, Alexander ; Friedrich, Jon M ; Rivers, Mark L ; Ebel, Denton S

Meteoritics and Planetary Science, 13 August 2018, Vol.53(12) [Tạp chí có phản biện]

SciTech Connect (U.S. Dept. of Energy - Office of Scientific and Technical Information)

ISSN: 1086-9379 ; E-ISSN: 1945-5100 ; DOI: 10.1111/maps.13183

Toàn văn không sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

X-ray computed tomography of extraterrestrial rocks eradicates their natural radiation record and the information it contains

Sears, Derek W. G. ; Sehlke, Alexander ; Friedrich, Jon M. ; Rivers, Mark L. ; Ebel, Denton S.

Meteoritics & Planetary Science, 2018, Vol.53(12), p.2624(8) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1086-9379 ; DOI: 10.1111/maps.13183

Toàn văn không sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

X-ray computed tomography of extraterrestrial rocks eradicates their natural radiation record and the information it contains

Sears, Derek W. G ; Sehlke, Alexander ; Friedrich, Jon M ; Rivers, Mark L ; Ebel, Denton S; Argonne National Lab. (Anl), Argonne, Il (United States). Advanced Photon Source (APS) (Corporate Author)

Meteoritics and Planetary Science, 13 August 2018, Vol.53(12) [Tạp chí có phản biện]

SciTech Connect (U.S. Dept. of Energy - Office of Scientific and Technical Information)

ISSN: 1086-9379 ; E-ISSN: 1945-5100 ; DOI: 10.1111/maps.13183

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...