skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Intermediate states of Ge O 2 glass under pressures up to 35 GPa
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Intermediate states of Ge O 2 glass under pressures up to 35 GPa

Hong, Xinguo ; Shen, Guoyin ; Prakapenka, Vitali B. ; Newville, Matt ; Rivers, Mark L. ; Sutton, Stephen R.

Physical Review B, 3/2007, Vol.75(10) [Tạp chí có phản biện]

American Physical Society (APS) (via CrossRef)

ISSN: 1098-0121 ; E-ISSN: 1550-235X ; DOI: http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevB.75.104201

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Intermediate states of GeO{sub 2} glass under pressures up to 35 GPa

Hong Xinguo ; Prakapenka, Vitali B ; Newville, Matt ; Shen Guoyin ; Rivers, Mark L ; Sutton, Stephen R ; Department of Geophysical Sciences, University of Chicago, Chicago, Illinois 60637

Physical Review. B, Condensed Matter and Materials Physics, 01 March 2007, Vol.75(10) [Tạp chí có phản biện]

SciTech Connect (U.S. Dept. of Energy - Office of Scientific and Technical Information)

ISSN: 1098-0121 ; E-ISSN: 1550-235X ; DOI: 10.1103/PHYSREVB.75.104201

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...