skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Prevalence and risk factors for Giardia duodenalis infection among children: A case study in Portugal

Júlio, Cláudia ; Vilares, Anabela ; Oleastro, Mónica ; Ferreira, Idalina ; Gomes, Salomé ; Monteiro, Lurdes ; Nunes, Baltazar ; Tenreiro, Rogério ; Ângelo, Helena

Parasites & Vectors, 2012, Vol.5(1), p.22 [Tạp chí có phản biện]

BioMed Central

ISSN: 1756-3305 ; DOI: 10.1186/1756-3305-5-22 ; PMID: 22284337

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Prevalence and risk factors for Giardia duodenalis infection among children: A case study in Portugal

Júlio, Cláudia ; Vilares, Anabela ; Oleastro, Mónica ; Ferreira, Idalina ; Gomes, Salomé ; Monteiro, Lurdes ; Nunes, Baltazar ; Tenreiro, Rogério ; Ângelo, Helena

Parasites & Vectors, 2012, Vol.5, p.22-22 [Tạp chí có phản biện]

U.S. National Library of Medicine (NIH/NLM)

E-ISSN: 1756-3305 ; DOI: 10.1186/1756-3305-5-22 ; PMCID: 3275531 ; PMID: 22284337

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Prevalence and risk factors for Giardia duodenalis infection among children: A case study in Portugal

Júlio Cláudia ; Vilares Anabela ; Oleastro Mónica ; Ferreira Idalina ; Gomes Salomé ; Monteiro Lurdes ; Nunes Baltazar ; Tenreiro Rogério ; Ângelo Helena

Parasites & Vectors, 01 January 2012, Vol.5(1), p.22 [Tạp chí có phản biện]

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

ISSN: 1756-3305 ; E-ISSN: 1756-3305 ; DOI: 10.1186/1756-3305-5-22

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Prevalence and risk factors for Giardia duodenalis infection among children: A case study in Portugal.(Research)(Case study)

Julio, Claudia ; Vilares, Anabela ; Oleastro, Monica ; Ferreira, Idalina ; Gomes, Salome ; Monteiro, Lurdes ; Nunes, Baltazar ; Tenreiro, Rogerio ; Angelo, Helena

Parasites & Vectors, Jan 27, 2012, Vol.5(1), p.22 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1756-3305 ; DOI: 10.1186/1756-3305-5-22

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Prevalence and risk factors for Giardia duodenalis infection among children: A case study in Portugal

Júlio , Cláudia ; Vilares , Anabela ; Oleastro , Mónica ; Ferreira , Idalina ; Gomes , Salomé ; Monteiro , Lurdes ; Nunes , Baltazar ; Tenreiro , Rogério ; Ângelo , Helena

Parasites & vectors, 2012, Vol.5(1), p.496 [Tạp chí có phản biện]

AGRIS (Food and Agriculture Organization of the United Nations)

ISSN: 1756-3305

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Prevalence and risk factors for Giardia duodenalis infection among children: A case study in Portugal

Júlio, Cláudia ; Vilares, Anabela ; Oleastro, Mónica ; Ferreira, Idalina ; Gomes, Salomé ; Monteiro, Lurdes ; Nunes, Baltazar ; Tenreiro, Rogério ; Ângelo, Helena

Parasites & Vectors, 2012, p.22 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

E-ISSN: 1756-3305 ; DOI: 10.1186/1756-3305-5-22

Toàn văn sẵn có

7
Prevalence and risk factors for Giardia duodenalis infection among children: A case study in Portugal
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Prevalence and risk factors for Giardia duodenalis infection among children: A case study in Portugal

Julio, Claudia ; Vilares, Anabela ; Oleastro, Monica ; Ferreira, Idalina ; Gomes, Salome ; Monteiro, Lurdes ; Nunes, Baltazar ; Tenreiro, Rogerio ; Angelo, Helena

Parasites & Vectors, 2012, Vol.5(1), p.22 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 1756-3305 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1186/1756-3305-5-22

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Prevalence and risk factors for Giardia duodenalis infection among children: a case study in Portugal

Júlio, Cláudia ; Vilares, Anabela ; Oleastro, Mónica ; Ferreira, Idalina ; Gomes, Salomé ; Monteiro, Lurdes ; Nunes, Baltazar ; Tenreiro, Rogério ; Angelo, Helena

Parasites & vectors, 27 January 2012, Vol.5, pp.22 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1756-3305 ; PMID: 22284337 Version:1 ; DOI: 10.1186/1756-3305-5-22

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...