skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
More Playful User Interfaces: Interfaces that Invite Social and Physical Interaction
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

More Playful User Interfaces: Interfaces that Invite Social and Physical Interaction

Nijholt, Anton

Springer Science & Business Media B.V.

Series ISSN: 2197-9685 ; ISBN: 978-981-287-545-7 ; E-ISBN: 978-981-287-546-4 ; DOI: 10.1007/978-981-287-546-4

Toàn văn sẵn có

2
More Playful User Interfaces: Interfaces that Invite Social and Physical Interaction
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

More Playful User Interfaces: Interfaces that Invite Social and Physical Interaction

Duh, Henry Been-Lirn (Editor) ; Nijholt, Anton (Editor) ; Nijholt, Anton (Editor)

Gaming Media and Social Effects

SpringerLink Books

ISBN: 9789812875457 ; ISBN: 981287545X ; E-ISBN: 9789812875464 ; E-ISBN: 9812875468 ; DOI: 10.1007/978-981-287-546-4

Toàn văn sẵn có

3
More Playful User Interfaces
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

More Playful User Interfaces

Nijholt, Anton

Dawsonera

ISBN10: 981287545X ; ISBN13: 9789812875457 ; E-ISBN10: 9812875468 ; E-ISBN13: 9789812875464

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...