skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Improving Psychotherapeutic Medication Prescribing in Florida: Implementation of the Florida Medicaid Drug Therapy Management Program (MDTMP)

Constantine, Robert ; McPherson, Marie ; Jones, Mary ; Tandon, Rajiv ; Becker, Edmund

Community Mental Health Journal, 2013, Vol.49(1), pp.33-44 [Tạp chí có phản biện]

Springer Science & Business Media B.V.

ISSN: 0010-3853 ; E-ISSN: 1573-2789 ; DOI: 10.1007/s10597-012-9497-y

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Improving Psychotherapeutic Medication Prescribing in Florida: Implementation of the Florida Medicaid Drug Therapy Management Program (MDTMP)

Constantine, Robert ; Mcpherson, Marie ; Jones, Mary ; Tandon, Rajiv ; Becker, Edmund

Community Mental Health Journal, Feb 2013, Vol.49(1), pp.33-44 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 00103853 ; E-ISSN: 15732789 ; DOI: 10.1007/s10597-012-9497-y

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Improving psychotherapeutic medication prescribing in Florida: implementation of the Florida Medicaid Drug Therapy Management Program (MDTMP)

Constantine, Robert J ; Mcpherson, Marie A ; Jones, Mary Elizabeth ; Tandon, Rajiv ; Becker, Edmund R

Community mental health journal, February 2013, Vol.49(1), pp.33-44 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1573-2789 ; PMID: 22383046 Version:1 ; DOI: 10.1007/s10597-012-9497-y

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Improving Psychotherapeutic Medication Prescribing in Florida: Implementation of the Florida Medicaid Drug Therapy Management Program (MDTMP).(Report)(Author abstract)

Constantine, Robert J. ; Mcpherson, Marie A. ; Jones, Mary Elizabeth ; Tandon, Rajiv ; Becker, Edmund R.

Community Mental Health Journal, Feb, 2013, Vol.49(1), p.33(12) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0010-3853

Toàn văn sẵn có

5
Improving Psychotherapeutic Medication Prescribing in Florida: Implementation of the Florida Medicaid Drug Therapy Management Program (MDTMP)
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Improving Psychotherapeutic Medication Prescribing in Florida: Implementation of the Florida Medicaid Drug Therapy Management Program (MDTMP)

Constantine, Robert J. ; Mcpherson, Marie A. ; Jones, Mary Elizabeth ; Tandon, Rajiv ; Becker, Edmund R.

Community Mental Health Journal, 2/2013, Vol.49(1), pp.33-44 [Tạp chí có phản biện]

Springer (via CrossRef)

ISSN: 0010-3853 ; E-ISSN: 1573-2789 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s10597-012-9497-y

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...