skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chinese Economic Activities in Sub Saharan Africa: A Substitute for Europe?

Keers, Ineke ; Pennink, Bartjan

The South East Asian Journal of Management, Oct 2010, Vol.4(2), pp.111-141 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 19781989 ; E-ISSN: 23556641

Toàn văn không sẵn có

2
Chinese Economic Activities in Sub Saharan Africa: A Substitute for Europe?
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chinese Economic Activities in Sub Saharan Africa: A Substitute for Europe?

Keers, Ineke ; Pennink, Bartjan J.W.

The South East Asian Journal of Management, 03/29/2016, Vol.4(2) [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 1978-1989 ; E-ISSN: 2355-6641 ; DOI: http://dx.doi.org/10.21002/seam.v4i2.5635

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chinese Economic Activities in Sub Saharan Africa: A Substitute for Europe?

Ineke Keers ; Bartjan J.W. Pennink

South East Asian Journal of Management, 01 March 2016, Vol.4(2), pp.111-142 [Tạp chí có phản biện]

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

ISSN: 1978-1989 ; E-ISSN: 2355-6641 ; DOI: 10.21002/seam.v4i2.5635

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...