skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Structural Basis for Binding of RNA and Cofactor by a KsgA Methyltransferase.(Report)

Tu, Chao ; Tropea, Joseph E. ; Austin, Brian P. ; Court, Donald L. ; Waugh, David S. ; Ji, Xinhua

Structure, March 11, 2009, Vol.17(3), p.374(12) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0969-2126

Toàn văn sẵn có

2
Structural Basis for Binding of RNA and Cofactor by a KsgA Methyltransferase
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Structural Basis for Binding of RNA and Cofactor by a KsgA Methyltransferase

Tu, Chao ; Tropea, Joseph E. ; Austin, Brian P. ; Court, Donald L. ; Waugh, David S. ; Ji, Xinhua

Structure, 03/2009, Vol.17(3), pp.374-385 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 09692126 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.str.2009.01.010

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Structural basis for binding of RNA and cofactor by a KsgA methyltransferase

Tu, Chao ; Tropea, Joseph E ; Austin, Brian P ; Court, Donald L ; Waugh, David S ; Ji, Xinhua

Structure (London, England : 1993), 11 March 2009, Vol.17(3), pp.374-85 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

ISSN: 0969-2126 ; PMID: 19278652 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.str.2009.01.010

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Structural Basis for Binding of RNA and Cofactor by a KsgA Methyltransferase

Tu, Chao ; Tropea, Joseph E ; Austin, Brian P ; Court, Donald L ; Waugh, David S ; Ji, Xinhua

Structure, 11 March 2009, Vol.17(3), pp.374-385 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 0969-2126 ; E-ISSN: 1878-4186 ; DOI: 10.1016/j.str.2009.01.010

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...