skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Coevolution in Management Fashion: An Agent-Based Model of Consultant-Driven Innovation

Strang, David ; David, Robert ; Akhlaghpour, Saeed

The American Journal of Sociology, Jul 2014, Vol.120(1), p.226 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 00029602 ; E-ISSN: 15375390 ; DOI: 10.1086/677206

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Coevolution in Management Fashion: An Agent-Based Model of Consultant-Driven Innovation 1

Strang, David ; David, Robert J. ; Akhlaghpour, Saeed

American Journal of Sociology, 2014, Vol.120(1), pp.226-264 [Tạp chí có phản biện]

Archival Journals (JSTOR)

ISSN: 00029602 ; E-ISSN: 15375390 ; DOI: 10.1086/677206

Toàn văn sẵn có

3
Coevolution in Management Fashion: An Agent-Based Model of Consultant-Driven Innovation 1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Coevolution in Management Fashion: An Agent-Based Model of Consultant-Driven Innovation 1

Strang, David ; David, Robert J. ; Akhlaghpour, Saeed

American Journal of Sociology, 01 July 2014, Vol.120(1), pp.226-264 [Tạp chí có phản biện]

Current Journals (JSTOR)

ISSN: 00029602 ; E-ISSN: 15375390 ; DOI: 10.1086/677206

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Coevolution in Management Fashion: An Agent-Based Model of Consultant-Driven Innovation 1

Strang, David ; David, Robert J. ; Akhlaghpour, Saeed

American Journal of Sociology, 01 July 2014, Vol.120(1), pp.226-264 [Tạp chí có phản biện]

The University of Chicago. All rights reserved.

ISSN: 00029602 ; E-ISSN: 15375390 ; DOI: 10.1086/677206

Toàn văn sẵn có

5
Coevolution in Management Fashion: An Agent-Based Model of Consultant-Driven Innovation
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Coevolution in Management Fashion: An Agent-Based Model of Consultant-Driven Innovation

Strang, David ; David, Robert J. ; Akhlaghpour, Saeed

American Journal of Sociology, 07/2014, Vol.120(1), pp.226-264 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 0002-9602 ; E-ISSN: 1537-5390 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1086/677206

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Coevolution in management fashion: an agent-based model of consultant-driven innovation

Strang, David ; David, Robert J ; Akhlaghpour, Saeed

AJS; American journal of sociology, July 2014, Vol.120(1), pp.226-64 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

ISSN: 0002-9602 ; PMID: 25705784 Version:1

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Coevolution in management fashion: an agent-based model of consultant-driven innovation.(Report)

Strang, David ; David, Robert J. ; Akhlaghpour, Saeed

The American Journal of Sociology, 2014, Vol.120(1), p.226(39) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0002-9602

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...