skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Democracy's Dignity

Ober, Josiah

The American Political Science Review, 1 November 2012, Vol.106(4), pp.827-846 [Tạp chí có phản biện]

Archival Journals (JSTOR)

ISSN: 00030554 ; E-ISSN: 15375943

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Democracy's Dignity

Ober, Josiah

The American Political Science Review, Nov 2012, Vol.106(4), pp.827-846 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 00030554 ; E-ISSN: 15375943 ; DOI: 10.1017/S000305541200038X

Toàn văn sẵn có

3
Democracy's Dignity
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Democracy's Dignity

Ober, Josiah

American Political Science Review, 11/2012, Vol.106(4), pp.827-846 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 0003-0554 ; E-ISSN: 1537-5943 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1017/S000305541200038X

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...